מדיניות פרטיות

השימוש באתר זה http://mirisapir.co.il/ (להלן: "האתר") על ידיך באמצעות הרשמה לאתר ו/או לשירות הניתן באמצעות האתר ו/או לביצוע רכישה באתר מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י מירי ספיר, אשר מנהלת ומפעילה את האתר (להלן: "המפעילה").

מטרתה של מדיניות פרטיות זו ליידע ולתאר את השימוש שתעשה המפעילה בפרטיך, וכן את זכויותיך בעניין.

במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), עליך להימנע משימוש באתר.

בעת ביצוע פעולה באתר, אתה מצהיר בזאת כי הינך מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה או תביעה נגד המפעילה, האתר, מנהליו, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

הבהרות חשובות

אתר זה משמש בין היתר כשער לאתרי צדדים שלישיים (כגון אתר המאפשר תשלום עבור סדנאות וקורסים, וכו') (להלן: "פעילויות חיצוניות לאתר"). מדיניות פרטיות זו אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלות כל אחת תחת מדיניות פרטיות ייעודית לה, המותאמת לאופייה.

הרשמה לקבלת ניוזלטרים – ניתן להירשם לקבלת ניוזלטרים באמצעות האתר. ביטול או שינוי ההסכמה יכול שיעשה גם באמצעות האתר כמפורט להלן במדיניות זו.

אנא קרא היטב ובעיון מדיניות פרטיות זו

 • גלישה –  גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירת פרטים אישים כלשהם. היא אינה מערבת או מצריכה שימוש ב'עוגיות'. למעט פרטים טכניים אשר גלישה באתרי אינטרנט יוצרת ככלל, המפעילה אינה אוספת או אוגרת באופן שוטף מידע נוסף.
 • שירותים הניתנים באתר/פניות לאתר –  חלק מהשירותים הניתנים לגולשים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ידרשו הגולשים באמצעות שדות שיסומנו במפורש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון נייד ובבית, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב. הנך רשאי שלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות האמורים אולם ייתכן כי לא תוכל ליהנות משירותים מסוימים הדורשים רישום. במידה ותעמוד בקשר עם צוות האתר ותמסור פרטים אישיים (לדוגמא בעת רישום לאתר ורישום לסדנאות) יהיה המידע שהצטבר אצל המפעילה כפוף למדיניות זו.
 • רישום ל'ניוזלטרים – אם נרשמת באתר לקבלת ניוזלטרים, יהיה המידע שמסרת בהרשמה כפוף למדיניות זו.
 • קבלת הודעות דוא"ל מהמפעילה – אם לא הודעת למפעילה כי הינך מסרב לקבל הודעות ממנה באמצעות דוא"ל, המפעילה תשלח אליך הודעות בדוא"ל, בכפוף למדיניות זו.

משלוח הודעות בדוא"ל אינו נעשה על סמך פרטים שתמסור באתר (כאמור לעיל, הוא נעשה ללא קשר לשימושך או אי שימושך באתר), אולם תוכל באמצעות כלי האתר או האמצעים המפורטים במדיניות פרטיות זו לבקש מהמפעילה להפסיק ולשלוח הודעות בדוא"ל.

 • פרטיך כפי שיתקבלו באתר, יכול ויאגרו במאגר המידע של המפעילה ויעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.שימוש במידע

הפרטים שתמסור ישמשו את המפעילה:

 • ליתן מענה לפנייתך במקרה של פניה לאתר.
 • לספק לך מידע באמצעות ניוזלטרים על נושאים או עניינים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בדואר אלקטרוני, ועוד;
 • לקבלת משוב ולעריכת סקרים;
 • לשימושים סטטיסטיים (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ"ב) שאינם מזוהים עימך.

המפעילה נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שלך ובכלל זאת כתובת ה-IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך למדיניות הפרטיות, אתה מביע הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי המפעילה לצרכים הבאים: יצירת קשר עמך; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ומשלוח חומר שיווקי או פרסומי באמצעות הדואר האלקטרוני.

אתה רשאי בכל עת לפנות למפעילה באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקשה שלא לשלוח אליך 'ניוזלטרים'.

אמצעי פניה:

בדואר אלקטרוני [email protected]   או לכתובת נוספת או אחרת, כפי שיתפרסם באתר.

בטלפון 050-7617333 או למספר נוסף או אחר, אם יתפרסם כזה באתר.

הבקשה תטופל בהקדם האפשרי. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.

 

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

 • המפעילה לא תעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים.
 • המפעילה עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימה שירותים (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות בעל הגנה נאותה על מידע אישי או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים). לדוגמא: המפעילה יכול שתעביר פרטיך לחברה שתספק לה שירותי דיוור באמצעות דוא"ל.
 • המפעילה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים כלשהם, אלא בהתאם לאמור להלן.


על אף האמור לעיל, במקרים הבאים תהיה המפעילה רשאית להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:

 • המפעילה קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה.
 • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים דרושה לשם אספקת השירותים. יודגש כי, לגורמים אלו תהא זכות מוגבלת להשתמש במידע זה למטרה שלשמה מספקת המפעילה את המידע.
 • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהמפעילה היא צד להם או שיש לה עניין בהם, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל המפעילה צו שיפוטי, הוראה או דרישה של רשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך לצד שלישי כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך למפעילה המחייבת את חשיפת פרטיך.
 • במקרה בו המפעילה תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
 • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
 • במקרה והמפעילה תתמזג עם גוף אחר, תארגן את פעילות האתרים במסגרת אתר אחר,  או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שהגוף החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה שומרת על זכותה לבצע שינויים במדיניות זו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

אבטחת מידע

המפעילה מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של המפעילה מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, המפעילה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שהמפעילה נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).

COOKIES

המפעילה יכול ותשתמש ב "עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה וכן לצרכי אבטחת מידע. אתה יכול להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.דילוג לתוכן